روال اخذ پروژه و کارآموزی با دکتر وزیری در ترم زمستان – بهار


دانشجویان محترمی که قصد اخذ پروژه و/یا کارآموزی را با اینجانب در ترم آتی دارند لطفا به پستی که در 27 آبان 99 با همین موضوع در وبلاگ قرار داده ام مراجعه کنید. شرایط همان است.